Tag - พาเที่ยว New York

เที่ยวฟาร์ม ผลไม้ pick your own เก็บแอปเปิล New York กันเพลินๆ ในช่วง Spring – Fall ถือเป็นสวรรค์ของชาวฝรั่ง รวมถึงชาว Newyorker ด้วย ที่จะตื่นตัวอยากออกจากบ้าน ไปทำกิจกรรม Outdoor เป็นพิเศษ ก่อนที่ Winter จะวนกลับมาอีกรอบ...

Read More